Usluge

Konsalting preduzeća

Pomoć u pokretanju novih kompanija u Srbiji;

Usluge virtuelne kancelarije;

Podrška u ispunjavanju obaveza prema lokalnim institucijama: Agencija za privredne registre, Trgovinski sud, lokalne poreske vlasti (statutarne promene, skupština, upravni odbor);

Podrška u sprovođenju novih poslovnih inicijativa: pomoć u rukovanju odnosima među direktorima, konsultacije u upravljanju na najvišem nivou, pružanje pravnih saveta pri poslovnom ugovaranju;

Pružanje pomoći srpskim i kineskim preduzećima u upravljanju njihovim uobičajenim poreskim obavezama;

Konsultacije u tumačenju i primenjivanju italijanskih i srpskih fiskalnih regulativa;

Pomoć u poslovanju sa lokalnim finansijskim i administrativnim institucijama;

Pomoć u fiskalnoj kontroli i reviziji.

Finansijski konsalting

Računovodstvene usluge i priprema finansijskih izveštaja u skladu sa srpskim i/ili italijanskim regulativama;

Prevod finansijskih izvešataja napisanih na srpskom jeziku i njihovo usklađivanje sa računovodstvenim načelima EU;

Revizija i pregled finansijskih izveštaja.

Pravni konsalting

Sačinjavanje i tumačenje različitih vrsta komercijalnih ugovora (distribucija, krediti, kupovina);

Upravljanje svim fazama spora i fazama pre nastanka spora;

Nacionalna i međunarodna arbitraža;

Naplata dugova;

Pravna mišljenja.

Usluge komercijalnog konsaltinga u vezi sa operacijama internacionalizacije preduzeća

Analize tržišta, izrada sektorskih studija;

Iznalaženje lokalnih partnera za zajednička ulaganja i “green-field” investicione projekte;

KONSLATING i pomoć u sprovođenju uspešnog tendera ili odobravanje prijave u Srbiji i Italiji;

Davanje saveta u vezi sa procesima privatizacije u Srbiji (infrastruktura, energija, životna sredina, javni komunalni sektor).

Olakšano finansiranje

Izrada investicionih projekata za pristup olakšanom finansiranju (državni fondovi, fondovi EU, EBRD i WB zajmovi…)

Organizovanje događaja

prezentacija proizvoda/usluge, konferencije, B2B sastanci….

Administrativna pomoć

Sekretarske usluge, pomoć u bavljenju svakodnevnim obavezama (knjigovodstvo, obrada podataka itd);

Upravljanje svakodnevnim odnosima sa bankama (po osnovu prethodno datog ovlašćenja klijenta);

Upravljanje gotovinom, izdavanje i povlačenje faktura, poresko plaćanje u ime klijenta.

Upravljanje ljudskim resursima

Pronalaženje ljudstva;

Konkursno oglašavanje (u novinama, na internetu);

Upravljanje procesom odabira (testovi, intervjui);

Sačinjavanje različitih vrsta ugovora o zaposlenju;

Prijava zaposlenih.

Upravljanje imovinom

Pronalaženje najboljeg rešenja za ostvarivanje profita od nekretnina;

Podizanje vrednosti imovine na najviši mogući nivo;

Tehnička pomoć pri prodaji i pribavljanju imovine.